คำย่อ อักษรย่อ


  AEM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AEMASEAN Economic Ministers Meeting

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีพาณิชย์หรือรัฐมนตรีด้านการค้าต่างประ- เทศ ปกติจัดขึ้นปีละครั้งประมาณเดือนกันยายน/ตุลาคมของทุกปี เพื่อหารือ ทบทวนและพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ