คำย่อ อักษรย่อ


  F.A.O ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
F.A.OFood and Agriculture Organization of the United Nations

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งเมื่อ 16 ตุลาคม 2488 เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่าง ๆ