คำย่อ อักษรย่อ


  W.C. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
W.C.Water Closet

ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือห้องสุขา