คำย่อ อักษรย่อ


  สมศ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สมศ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา -