คำย่อ อักษรย่อ


  กอ.สสส.จชต. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กอ.สสส.จชต.กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ -