คำย่อ อักษรย่อ


  SHR ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SHRShare Payment

เงินได้จากการขายคืนหุ้นหรือกองทุน (ตัวย่อ อักษรย่อทางการเงินและธนาคาร)