คำย่อ อักษรย่อ


  ACBC ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ACBCASEAN-Canada Business Council

การประชุมสภาธุรกิจอาเซียน-แคนาดา มีการประชุมทุกปีในระหว่างการประชุมสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อค้าขาย และการร่วมลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางของความร่วมมือ

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ