คำย่อ อักษรย่อ


  A-X ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
A-XASEAN Minus X

เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนที่มีความยืดหยุ่นซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถริเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจได้โดยไม่ต้องรอให้ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมพร้อมกัน

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ