คำย่อ อักษรย่อ


  สกอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ -