คำย่อ อักษรย่อ


  สกอ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ -