คำย่อ อักษรย่อ


  ผช.ผญบ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ผช.ผญบ.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โดยปกติในหมู่บ้านหนึ่งจะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่บ้านละ 2 คน แต่หากมีความจำเป็นสามารถขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ก็ให้มีได้ตามจำนวนที่กระทรวงมหาดไทยจะเห็นสมควร