คำย่อ อักษรย่อ


  ร.ส.พ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ร.ส.พ.องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ -