คำย่อ อักษรย่อ


  XML ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
XMLExtensible Markup Language -