คำย่อ อักษรย่อ


  SWOT ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
SWOTStrength, Weakness, Opportunity, Threat -