คำย่อ อักษรย่อ


  RAM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
RAMRandom-access Memory -