คำย่อ อักษรย่อ


  MOU ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
MOUMemorandum of understanding

บันทึกความเข้าใจ (อังกฤษ: memorandum of understanding, ย่อ: MoU) เป็นเอกสารที่บันทึกข้อตกลงโดย ความร่วมมือ หรือ ความเข้าใจระหว่าง องค์กร หน่วยงาน รัฐ เมื่อทั้งสองฝ่ายรับทราบและเข้าใจรายละเอียดในบันทึกความเข้าใจนั้นแล้ว ตัวแทนผู้มีอำนาจของทั้งสองฝ่ายก็จึงจะลงนามในบันทึกความเข้าใจ