คำย่อ อักษรย่อ


  DLNA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
DLNADigital Living Network Alliance -