คำย่อ อักษรย่อ


  CT-Scan ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
CT-ScanComputerized Tomography – Scan -