คำย่อ อักษรย่อ


  มอก. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มอก.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -