คำย่อ อักษรย่อ


  APHA ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
APHAAmerican Public Health Association -