คำย่อ อักษรย่อ


  ALS ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ALSAmyotrophic Lateral Sclerosis -