คำย่อ อักษรย่อ


  ICT ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ICTInformation, Communication and Technologyเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ