คำย่อ อักษรย่อ


  HRM ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
HRMHuman Resources Managementการบริหารทรัพยากรมนุษย์