คำย่อ อักษรย่อ


  พอ.สว. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -