คำย่อ อักษรย่อ


  COPD ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
COPDChronic Obstructive Pulmonar Diseaseโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (คำย่อ อักษรย่อภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทางการแพทย์)