คำย่อ อักษรย่อ


  RSVP ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
RSVP(Repondez Sil Vous Plait) please replyโปรดตอบกลับ