คำย่อ อักษรย่อ


  PTO ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
PTOplease turn overโปรดพลิกเอกสาร