คำย่อ อักษรย่อ


  fyi ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
fyifor your information

ข้อมูลสำหรับคุณ แจ้งไว้ให้ทราบ หรือเป็นข้อมูล