คำย่อ อักษรย่อ


  etc. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
etc.et cetera

แปลว่า และอื่นๆ  (ฯลฯ)  ตัวอย่างเช่น  I love suda because she is pretty , generous, etc.