คำย่อ อักษรย่อ


  อสค. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อสค.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ อ.ส.ค.) -