คำย่อ อักษรย่อ


  สสว. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม -