คำย่อ อักษรย่อ


  สมอ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -