คำย่อ อักษรย่อ


  สปก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เดิมใช้ ส.ป.ก.) -