คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร u

อักษรย่อ หมวด u
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
UYou
U/DUnderlying disease
u/mundermentioned
UIUser interface
UNUnited Nations
UNHCRUnited Nations High Commissioner for Refugees
UNOHCHRUnited Nations : Office of the High Commissioner for Human Rights
UOBUnited Overseas Bank
URIUpper Respiratory Infection
USAThe United States of America
USBUniversal Serial Bus
USISUnited States Information Service
USOMUnited States Operation Mission
UTIUrinary Tract Infection