คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร r

อักษรย่อ หมวด r
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
R&DResearch and Development
R&DResearch and Development
RAMRandom-access Memory
RCARoyal City Avenue
Rcpt.Receipt
Rd.Road
rein the matter of
Ref. Reference
Reg. Register
rep.Representative
RFIDRadio Frequency Identification
Rh-Rhesus Negative
Rh+Rhesus Positive
RIPRest In Peace
RlyReply (can also be used Really)
RMRepeat Medication
RMFRetirement Mutual Fund
ROMRead-only Memory
RPGRole-playing Game
RPMRevolutions per minute
RRRespiratory Rate
RSVP(Repondez Sil Vous Plait) please reply
Rx,PxMedical Prescribtion