คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร อ

อักษรย่อ หมวด อ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
อ.อาจารย์, อำเภอ, วันอังคาร, คำอุทาน
อ.ก.ค.อนุกรรมการข้าราชการครู
อ.ก.จ.อนุกรรมการข้าราชการส่วนจังหวัด
อ.ช.พ.องค์การเชื้อเพลิง
อ.ตร.อธิบดีกรมตำรวจ
อ.บ.อักษรศาสตรบัณฑิต
อ.ร.รามาธิบดี ชั้นที่ ๔ (อัศวิน)
อ.ส.สมาชิกอาสารักษาดินแดน
อ.ส.ท.องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
อ.ส.ม.ท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อ.ส.ย.องค์การสวนยาง
อ.อ.ป.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
อกกระทรวงอุตสาหกรรม
อก.อัยการ
อจจังหวัดอำนาจเจริญ
อจ., อ.จ.อาจารย์
อจญ.อาจารย์ใหญ่
อชก.เอเชียนเกมส์
อดจังหวัดอุดรธานี
อตจังหวัดอุตรดิตถ์
อต.กรมอุตุนิยมวิทยา
อตก.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
อตร.องค์กรผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
อทจังหวัดอ่างทอง
อนจังหวัดอุทัยธานี
อบจังหวัดอุบลราชธานี
อบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อบต.องค์การบริหารส่วนตำบล
อปพร.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อพช.องค์กรพัฒนาเอกชน
อพท.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
อพป.หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
อพวช.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อส.สมาชิกอาสารักษาดินแดน
อส.ทพ.อาสาสมัครทหารพราน
อส.รด.อาสารักษาดินแดน
อสกท.องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
อสค.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ อ.ส.ค.)
อสม.อาสาสมัครสาธารณสุข
อสมท.องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อสร.องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป
อสส.อัยการสูงสุด
ออท.เอกอัครราชทูต
อา.วันอาทิตย์