คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ห

อักษรย่อ หมวด ห
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ห.ร.ม.ตัวหารร่วมมาก
หจก.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หน.หัวหน้า
หรม.หารร่วมมาก
หสน.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล