คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ส

อักษรย่อ หมวด ส
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ส.วันเสาร์, คำสรรพนาม
ส.ก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ส.ก.ศ.ท.สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย
ส.ค.เดือนสิงหาคม
ส.ค.1หลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน
ส.ค.ร.สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย
ส.ค.ส.ส่งความสุขปีใหม่
ส.ต.สิบตรี
ส.ต.ต.นายสิบตำรวจตรี
ส.ต.ท.นายสิบตำรวจโท
ส.ต.อ.นายสิบตำรวจเอก
ส.ท.สิบโท
ส.ทร.สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ส.ป.ก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ส.ป.ส.ท.สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ส.ป.อ.สนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส.ร.รามาธิบดี ชั้นที่ ๑ (เสนางคะบดี)
ส.ว.สมาชิกวุฒิสภา
ส.ว.ท.สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ส.ว.ส.ท.สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ส.ส.ท.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ส.ห.สารวัตรทหาร
ส.อ.สิบเอก
สกจังหวัดสระแก้ว
สกท.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สกว.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สกศ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สกสค.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สกอ.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ
สขจังหวัดสงขลา
สขร.สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สคจังหวัดสมุทรสาคร
สคก.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
สคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สคพ.สถาบันร ะหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ( องค์การมหาชน )
สคส.สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สจ.สมาชิกสภาจังหวัด
สจร.สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สจล.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
สช.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
สฎจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สดร.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สตจังหวัดสตูล
สต.สตางค์
สตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถ.ด.สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.ม.สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สทจังหวัดสุโขทัย
สท.ด.สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สท.บ.สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
สท.ม.สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สทก.ใบรับรองสิทธิทำกิน
สทท.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สทร.สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์
สทศ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน )
สธกระทรวงสาธารณสุข
สนจังหวัดสกลนคร
สน.สถานีตำรวจนครบาล
สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สนง.สำนักงาน
สนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สนญ.สำนักงานใหญ่
สนท.สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สนนท.สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
สบจังหวัดสระบุรี
สปจังหวัดสมุทรปราการ
สป.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เดิมใช้ ส.ป.ก.)
สปก.4-01เอกสารสิทธิครอบครองที่ดินแบบ 4-01
สปจ.สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สปช.สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สปท.สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
สปรส.สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
สปศ.สำนักงานการปฏิรูปการศึกษา
สปส.สำนักงานประกันสังคม
สปสช.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปอ.สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
สผ.สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
สพจังหวัดสุพรรณบุรี
สพ.สัตวแพทย์ เดิมใช้สำหรับนำหน้านาม บุคคลที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ของโรงเรียนสัตวแพ
สพ.ญ.สัตวแพทย์หญิง
สพ.ด.สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สพ.บ.สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
สพช.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สพฐ.สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สภ.สถานีตำรวจภูธร
สม.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สม.ด.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิต
สม.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต
สม.ม.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต
สมศ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สมอ.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สยช.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
สรจังหวัดสุรินทร์
สลช.สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สว.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สว.จร.สารวัตรจราจร
สวคท.สมาคมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
สวช.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สวญ.สารวัตรใหญ่
สวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สวป.สารวัตรปราบปราม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย
สวพ.สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์
สวล.สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สวส.สารวัตรสอบสวน
สศช.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสจังหวัดสมุทรสงคราม
สส.ด.สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สส.บ.สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
สส.ม.สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สสป.สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
สสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สสวท.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สหจังหวัดสิงห์บุรี
สอท.สถานเอกอัครราชทูต
สอศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สัน.คำสันธาน