คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ศ

อักษรย่อ หมวด ศ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ศ.ศาสตราจารย์, วันศุกร์
ศ.ด.เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศ.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.ป.ก.ศูนย์ปฏิบัติการ
ศ.ม.เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ศกจังหวัดศรีสะเกษ
ศก.กรมศุลกากร, ด่านศุลกากร
ศชช.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
ศตจ.ศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
ศธกระทรวงศึกษาธิการ
ศนท.ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ศบอ.ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย, ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ
ศป.สำนักงานศาลปกครอง
ศป.ด.ศิลปดุษฎีบัณฑิต
ศป.บ.ศิลปบัณฑิต
ศป.ม.ศิลปมหาบัณฑิต
ศปช.ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ
ศย.สำนักงานศาลยุติธรรม
ศร.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ศรภ.ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ศศ.ด.ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศษ.ด.ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศษ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศส.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศสพ.ศูนย์สงครามพิเศษ
ศอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศอ.รศ.ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ
ศอฉ.ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ศอพป.ศูนย์อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง