คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ว

อักษรย่อ หมวด ว
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ว.วา, วิทยุ, วิทยาลัย, คำวิเศษณ์
ว.ช.สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ว.ด.วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ว.ด.ป.วัน เดือน ปี
ว.ด.ป., ว/ด/ปวัน เดือน ปี
ว.บ.วารสารศาสตรบัณฑิต
ว.ป.ถ.วิทยุทหารสื่อสารประจำถิ่น
ว.ภ.วัลลภาภรณ์
ว.ม.วารสารศาสตรมหาบัณฑิต
ว.ม.ล.ตราวชิรมาลา
วค., ว.ค.วิทยาลัยครู
วช.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วทกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วท.วิทยาลัยเทคนิค, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหล่งประเทศไทย
วท.ด.วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วทพกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน (ก่อนแยกกระทรวง)
วธกระทรวงวัฒนธรรม
วปอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ววกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (ก่อนแยกกระทรวง)
วว.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วศ.ด.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.ม.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วอศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา