คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ร

อักษรย่อ หมวด ร
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ร.รัชกาล
ร.ง.โรงงาน
ร.ด.กรมการรักษาดินแดน
ร.ต.ร้อยตรี
ร.ต.ต.นายร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ท.นายร้อยตำรวจโท
ร.ต.อ.นายร้อยตำรวจเอก
ร.ท.ร้อยโท
ร.น.ราชนาวี
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต
ร.พ.โรงพิมพ์
ร.ฟ.ล.รถไฟหลวง
ร.ม.รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ร.ม.ภ.ราชมิตราภรณ์
ร.ย.ล.ราชยานยนต์หลวง
ร.ย.ส.ท.ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร.ร.โรงเรียน
ร.ล.เรือหลวง
ร.ว.รัตนวราภรณ์
ร.ศ.รัตนโกสินทร์ศก
ร.ส.พ.องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ร.อ.ร้อยเอก
รงกระทรวงแรงงาน
รถ.ราชบัณฑิตยสถาน
รธน.รัฐธรรมนูญ
รนจังหวัดระนอง
รบจังหวัดราชบุรี
รบ.ราชบัณฑิตยสถาน
รป.ด.รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รปภ.เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย
รพ.โรงพยาบาล
รพช.สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
รฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทย
รฟม.องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
รมช.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
รมต.รัฐมนตรี
รมน.รักษาความมั่นคงภายใน
รมว.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
รยจังหวัดระยอง
รร.โรงแรม หรือ โรงแรม
รร.จปร.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รร.จอ.โรงเรียนจ่าอากาศ
รร.ชท.โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
รร.ตท.โรงเรียนเตรียมทหาร
รร.นร.โรงเรียนนายเรือ
รร.นรต.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รร.นอ.โรงเรียนนายเรืออากาศ
รล.ราชเลขาธิการ
รศ.รองศาสตราจารย์
รส.ด.พัฒนาแรงงานและสวัสดิการดุษฎีบัณฑิต
รส.บ.พัฒนาแรงงานและสวัสดิการบัณฑิต
รส.ม.พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
รสก.รัฐวิสาหกิจ
รสช.คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
รอจังหวัดร้อยเอ็ด