คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ย

อักษรย่อ หมวด ย
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ย.ร.รามาธิบดี ชั้นที่ ๓ (โยธิน)
ยธกระทรวงยุติธรรม
ยธ.กรมโยธาธิการ
ยลจังหวัดยะลา
ยศ.ทบ.กรมยุทธศึกษาทหารบก
ยศ.ทร.กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ยศ.ทอ.กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ยสจังหวัดยโสธร