คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ม

อักษรย่อ หมวด ม
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ม.มหาวิทยาลัย, มัธยมศึกษา, เมตร, หมู่บ้าน
ม.ค.เดือนมกราคม
ม.จ.หม่อมเจ้า
ม.จ.ก.มหาจักรีบรมราชวงศ์
ม.ป.ช.มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ม.ย.เดือนเมษายน
ม.ร.รามาธิบดี ชั้นที่ ๒ (มหาโยธิน)
ม.ร.ว.หม่อมราชวงศ์
ม.ล.หม่อมหลวง
ม.ว.ม.มหาวชิรมงกุฏ
ม.ศ.มหาศักราช
ม.อ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ม.อบ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มก.มิลลิกรัม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มกท.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มข.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มคจังหวัดมหาสารคาม
มจ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มจธ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มจพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มจร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มทกระทรวงมหาดไทย
มท.1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มท1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มทร.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มทร.ก.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มทร.ตอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มทร.ธ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มทร.พ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มทร.ร.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มทร.ล.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มทร.ศ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มทร.ส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มทร.อ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มทษ.มหาวิทยาลัยทักษิณ
มทส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มธ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มน.มหาวิทยาลัยนเรศวร
มนพ.มหาวิทยาลัยนครพนม
มนร.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มบ.มหาวิทยาลัยบูรพา
มพ.มหาวิทยาลัยพะเยา
มพด.มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
มพบ.มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มฟล.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มม.มิลลิเมตร
มมร.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มมส.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มร.มิสเตอร์
มรส.มหาวิทยาลัยรังสิต
มล.มิลลิลิตร หรือ หม่อมหลวง
มวล.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มศก.มหาวิทยาลัยศิลปากร
มศป.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มศวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มสจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มสธ.มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช
มหจังหวัดมุกดาหาร
มอก.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มอช.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน
มิ.ย.เดือนมิถุนายน
มี.ค.เดือนมีนาคม