คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ภ

อักษรย่อ หมวด ภ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ภ.ภาพยนตร์, ภาค
ภ.ง.ด.ภาษีเงินได้
ภ.ง.ด.91แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภ.ด.เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภ.บ.เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภ.บ.ท.ภาษีบำรุงท้องที่
ภ.พ.ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภ.ม.เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ภ.สถ.ด.ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภ.สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภ.สถ.ม.ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภกจังหวัดภูเก็ต
ภก.เภสัชกร
ภกญ.เภสัชกรหญิง (เดิมใช้ ภญ.)
ภปร.มหาภูมิพลอดุลยเดช ปรมราชาธิราช