คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร พ

อักษรย่อ หมวด พ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
พ.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมูล, วันพุธ
พ.ก.ง.พัสดุเก็บเงินปลายทาง
พ.กศ.พิเศษประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
พ.ค.เดือนพฤษภาคม
พ.จ.ต.พันจ่าตรี
พ.จ.ท.พันจ่าโท
พ.จ.อ.พันจ่าเอก
พ.ด.แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พ.ต.พันตรี
พ.ต.ต.นายพันตำรวจตรี
พ.ต.ท.นายพันตำรวจโท
พ.ต.อ.นายพันตำรวจเอก
พ.ต.อ.พิเศษพันตำรวจเอกพิเศษ
พ.ท.พันโท
พ.บ.แพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ป.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม
พ.ม.ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม
พ.ย.เดือนพฤศจิกายน
พ.ร.ก.พระราชกำหนด
พ.ร.ฎ.พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.บ.พระราชบัญญัติ
พ.ศ.พุทธศักราช
พ.อ.พันเอก
พ.อ.ต.พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท.พันจ่าอากาศโท
พ.อ.พิเศษพันเอกพิเศษ
พ.อ.อ.พันจ่าอากาศเอก
พกส.พนักงานเก็บค่าโดยสาร
พขร.พนักงานขับรถ
พคก.พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
พคจ.พรรคคอมมิวนิสต์จีน
พคท.พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
พงจังหวัดพังงา
พงส.พนักงานสอบสวน
พจจังหวัดพิจิตร
พชจังหวัดเพชรบูรณ์
พช.ด.พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิต
พช.บ.พัฒนาชุมชนบัณฑิต
พช.ม.พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
พญ.แพทย์หญิง
พณกระทรวงพาณิชย์
พณ.บ.พาณิชยศาสตรบัณฑิต
พทจังหวัดพัทลุง
พท.พื้นที่
พท.ด.การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต
พท.บ.การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
พท.ม.การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
พทป.ด.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต
พทป.บ.การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
พทป.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต
พบจังหวัดเพชรบุรี
พป.สถาบันพระปกเกล้า
พปชร.พรรคพลังประชารัฐ
พปส.สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
พมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พยจังหวัดพะเยา
พย.นางพยาบาล
พย.ด.พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.ม.พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
พยช.พยาบาลชาย
พรจังหวัดแพร่
พรร.พนักงานรักษารถ (การรถไฟแห่งประเทศไทย)
พฤ.วันพฤหัสบดี
พลจังหวัดพิษณุโลก
พล.ต.พลตรี
พล.ต.ต.นายพลตำรวจตรี
พล.ต.ท.นายพลตำรวจโท
พล.ต.อ.นายพลตำรวจเอก
พล.ท.พลโท
พล.ปตอ.กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
พล.ม.2กองพลทหารม้าที่ 2
พล.ร.1 รอ.กองพลทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
พล.ร.ต.พลเรือตรี
พล.ร.ท.พลเรือโท
พล.ร.อ.พลเรือเอก
พล.อ.พลเอก
พล.อ.ต.พลอากาศตรี
พล.อ.ท.พลอากาศโท
พล.อ.อ.พลอากาศเอก
พลฯพลตำรวจ
พว.สำนักพระราชวัง
พศ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พสวท.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอ.สว.มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี