คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ป

อักษรย่อ หมวด ป
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ป.ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล, ประถมศึกษา, ปลัดอำเภอ, เปรียญ
ป.กศ.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
ป.กศ.สูงประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ป.จ.ปฐมจุลจอมเกล้า
ป.จ.ว.ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
ป.ช.ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ป.ธ.เปรียญธรรม
ป.ป.ประกาศนีย์บัตรประโยคครูประถม
ป.ป.ช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
ป.ป.ป.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (เดิมใช้ ปปป.)
ป.ป.ส.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ป.พย.ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ป.ภ.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
ป.ม.ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
ป.ล.ปัจฉิมลิขิต
ป.วิ.อาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ปขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปค.กรมการปกครอง
ปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปจจังหวัดปราจีนบุรี
ปชป.พรรคประชาธิปัตย์
ปชส.กรมประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์
ปณ.ที่ทำการไปรษณีย์
ปณก.ไปรษณีย์กลาง, ที่ทำการไปรษณีย์กลาง (เดิมใช้ ป.ณ.ก.)
ปณค.ที่ทำการไปรษณียภัณฑ์คืน
ปณจ.ที่ทำการไปรษณีย์นำจ่าย
ปณช.ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน
ปณฝ.ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก
ปณศ.ที่ทำการศูนย์ไปรษณีย์ทางอากาศ
ปตท.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ปทจังหวัดปทุมธานี
ปธ.ประธาน
ปธน.ประธานาธิบดี
ปนจังหวัดปัตตานี
ปป.เสมอควบครึ่งใช้ในเรื่องการ พนันฟุตบอล
ปปส.สำนักงานปราบปรามยาเสพติด
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรส.องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน
ปว.ประกาศคณะปฏิวัติ
ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปวท.ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ปวส.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปส.กรมประชาสงเคราะห์
ปสส.สำนักงานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
ปอ.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ
ปอ.พ.รถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษ