คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร บ

อักษรย่อ หมวด บ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
บ.บริษัท, บาท, บ้าน, คำบุพบท
บ.ก.บรรณาธิการ
บ.ข.ส.บริษัท ขนส่ง จำกัด
บ.ช.เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
บ.ด.ท.บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด
บ.ตร.กองบินตำรวจ
บ.ภ.เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
บ.ม.เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
บ/ชบัญชี
บกจังหวัดบึงกาฬ
บก.กองบัญชาการ
บก.จร.กองบังคับการตำรวจจราจร
บก.ตชด.กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
บก.ตม.กองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
บก.ทล.กองบังคับการตำรวจทางหลวง
บก.น.กองบังคับการตำรวจนครบาล
บก.ป.กองบังคับการกองปราบปราม
บก.ปทส.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บก.ปม.กองบังคับการตำรวจป่าไม้
บก.ภ.เขตกองบังคับการตำรวจภูธรเขต
บก.รน.กองบังคับการตำรวจน้ำ
บก.รฟ.กองบังคับการตำรวจรถไฟ
บก.ร้อย.ตชด.กองบังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน
บก.ส.กองบังคับการตำรวจสันติบาล
บกข.ป.โบกี้ขายอาหาร ปรับอากาศ
บขส.บริษัท ขนส่ง จำกัด(จาก http://www.transport.co.th/main.asp)
บงล.บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์จำกัด
บจก.บริษัทจำกัด
บช.บัญชี, แผนกบัญชี
บช.ก.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บช.ด.บัญชีดุษฎีบัณฑิต
บช.น.กองบัญชาการตำรวจนครบาล
บช.บ.บัญชีบัณฑิต
บช.ปส.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
บช.ภ.กองบัญชาการตำรวจภูธร
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต
บธ.ด.บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บบส.บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
บมจ.บริษัทมหาชนจำกัด
บรจังหวัดบุรีรัมย์
บลจ.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจำกัด
บศอ.กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ