คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร น

อักษรย่อ หมวด น
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
น.นาฬิกา
น.ช.นักโทษชาย
น.ญ.นักโทษหญิง
น.ด.นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
น.ต.นาวาตรี (ร.น.)
น.ท.นาวาโท และ นาวาอากาศโท
น.น.น้ำหนัก
น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต
น.บ.ท.เนติบัณฑิตไทย
น.ม.นิติศาสตรมหาบัณฑิต
น.ร.นพรัตนราชวราภรณ์
น.ศ.นักศึกษา
น.ส.นางสาว
น.ส.3หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน
น.ส.3, น.ส.3 ก.หนังสือรับรองการทำประโยชน์
น.สพ.นายสัตวแพทย์
น.อ.นาวาเอก (ร.น.)
นคจังหวัดหนองคาย
นคป.หน่วยคุ้มครองประชาชน
นจอ.นักเรียนจ่าอากาศ
นฐจังหวัดนครปฐม
นตท.นักเรียนเตรียมทหาร
นธจังหวัดนราธิวาส
นนจังหวัดน่าน
นนร.นักเรียนนายเรือ, นักเรียนนายร้อย
นบจังหวัดนนทบุรี
นปก.กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (พ.ศ. 2550)
นปข.หน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขง
นปช.แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
นพจังหวัดนครพนม
นพ.นายแพทย์ (เดิมใช้ น.พ.)
นพค.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่
นภจังหวัดหนองบัวลำภู
นมจังหวัดนครราชสีมา
นยจังหวัดนครนายก
นรสำนักนายกรัฐมนตรี
นร.นักเรียน และ สำนักนายกรัฐมนตรี
นวจังหวัดนครสวรรค์
นศจังหวัดนครศรีธรรมราช
นศ.ด.นิเทศศาตรดุษฎีบัณฑิต
นศ.บ.นิเทศศาตรบัณฑิต
นศ.ม.นิเทศศาตรมหาบัณฑิต
นศท.นักศึกษาวิชาทหาร
นสพ.หนังสือพิมพ์
นอภ.นายอำเภอ
น้อมเกล้าฯน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม