คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ธ

อักษรย่อ หมวด ธ
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ธ.ธนาคาร
ธ.ค.เดือนธันวาคม
ธ.บ.ธรรมศาสตรบัณฑิต (มิได้หมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เดิมใช้ ธ.ก.ส.)
ธปท.ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธสอ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธอส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์