คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ท

อักษรย่อ หมวด ท
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ท.จ.ทุติยจุลจอมเกล้า
ท.จ.ว.ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ท.ช.ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
ท.ด.ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ท.บ.ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.ภ.ทุติยดิเรกคุณาภรณ์
ท.ม.ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย
ทกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทกท.ท่าอากาศยานกรุงเทพ
ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททบ., ท.ทบ.สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทนพ.เทคนิคการแพทย์
ทนพญ.เทคนิคการแพทย์หญิง
ทบ.กองทัพบก
ทพ.ทันตแพทย์ (เดิมใช้ ท.พ.)
ทพ.ด.เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต
ทพ.บ.เทคนิคการแพทยบัณฑิต
ทพ.ม.เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
ทพญ.ทันตแพทย์หญิง (เดิมใช้ ท.ญ.)
ทม.ทบวงมหาวิทยาลัย
ทร.กองทัพเรือ
ทรท.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ทศท.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทส.นายทหารคนสนิท
ทสปช.ไทยอาสาป้องกันชาติ
ทอ.กองทัพอากาศ
ทอท.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (เดิมใช้ ท.อ.ท.)
ทูลเกล้าฯทูลเกล้าทูลกระหม่อม