คำย่อ ตัวย่อ อักษรย่อ หมวดอักษร ต

อักษรย่อ หมวด ต
อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด
ต.ตำบล
ต.ก.ต้นกล (chief engineer)
ต.ค.เดือนตุลาคม
ต.จ.ตติยจุลจอมเกล้า
ต.จ.ว.ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
ต.ช.ตริตาภรณ์ช้างเผือก
ต.บ.พระไตรปิฎกบาลี
ต.ภ.ตติยดิเรกคุณาภรณ์
ต.ม.ตริตาภรณ์มงกุฏไทย
ต.ร.ต้นเรือ (chief officer)
ต.ศ.ร.การเดินทางต่างประเทศเพื่อการศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน
ต.ห.ต้นหน (navigator)
ต.อ.จ.ตติยานุจุลจอมเกล้า
ตกจังหวัดตาก
ตงจังหวัดตรัง
ตชด.ตำรวจตะเวนชายแดน
ตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตรจังหวัดตราด
ตร.ตำรวจ, ตาราง (เช่น ตารางเมตร ตารางกิโลเมตร)
ตร.กม.ตารางกิโลเมตร
ตร.ซม.ตารางเซนติเมตร
ตร.ม.ตารางเมตร
ตร.ว.ตารางวา
ตรอ.ตรวจสภาพรถเอกชน
ตลท.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย